POČETNA

Multidisciplinarna naučnoistraživačka delatnost Instituta odvija se u okviru bioloških, hemijskih, medicinskih i fizičko-hemijskih nauka kroz projekte iz oblasti osnovnih i primenjenih istraživanja. Rezultate svojih osnovnih istraživanja Institut realizuje i kroz razvoj i pripremu imunodijagnostičkih kompleta i biomedicinskih preparata i pružanje laboratorijskih usluga: endokrinološke, imunološke i biohemijske analize, praćenje kontaminacije radionuklidima kao i rekultivacija oštećenih zemljišta.


U INEP-u je počelo serološko testiranje i detekcija prisustva antitela na virus SARS-CoV-2 (IgG i IgM antitela).
Kliknite da saznate nešto više o ZNAČAJU SEROLOŠKIH TESTIRANJA-Analiza prisustva antitela na virus SARS-CoV-2 (IgG i IgM antitela)

Nov pristup zaštiti od ponovne infekcije SARS CoV-2-IMUNSKA MEMORIJA
Pročitajte nešto više o ovoj zanimljivoj temi, kojom se bave naši istraživači. 

 

KONKURS ZA ZAPOSLENJE-05.03.2021.
a osnovu člana 24. Zakona o radu (Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17 i 113/17 i 95/18) i člana 53. Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Instituta za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, raspisuje se

OGLAS za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme FINANSIJSKOG KNJIGOVODJE u Institutu za primenu nuklearne energije INEP-Zemun

Uslovi za radno mesto finansijskog knjigovodje:
– IV stepen stručne spreme-ekonomskog smera ili gimnazija i godinu dana radnog isktustva na poslovima finansijskog knjigovodje,
– poznavanje rada na računaru,
– 
državljanstvo Republike Srbije.

Opis poslova: vrši prijem dokumentacije za knjiženje, obavlja završnu kontrolu dokumentacije, prima kompletnu dokumentaciju od likvidatora, šifrira sva primljena dokumenta, kontira dokumenta i daje naloge za knjiženje, vrši knjiženje iz dobijenih naloga, vrši usaglašavanje kartica sa dužnicima, šalje IOS obrasce, vrši obračun kamate, vrši izradu raznih vrsta specifikacija, radi i druge poslove po nalogu Rukovodioca računovodstva i Rukovodioca Službe zajedničkih poslova.

Uz prijavu na oglas kandidati dostavljaju radnu biografiju sa odgovarajućim dokazima o ispunjavanju uslova propisanih oglasom.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se podnose poštom u zatvorenoj koverti ili predajom na pisarnici Instituta na adresu: Institut za primenu nuklearne energije INEP, 11080 Zemun, Banatska 31b.


KONKURS ZA ZAPOSLENJE-01.03.2021.
Na osnovu člana 24. Zakona o radu (Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17 i 113/17 i 95/18) i člana 49. Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Instituta za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, raspisuje se

OGLAS za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme SEKRETARA Instituta za primenu nuklearne energije INEP-Zemun

Uslovi za radno mesto Sekretara Instituta:
– VII stepen stručne spreme-završen Pravni fakultet i tri godine radnog iskustva na odgovarajućim pravnim poslovima (sprovodjenje postupka javnih nabavki, izrada normativnih akata, izrada ugovora, izrada akataka iz oblasti radnih odnosa i dr.),
– poznavanje rada na računaru,
– 
državljanstvo Republike Srbije
– poželjno znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na oglas kandidati dostavljaju radnu biografiju sa odgovarajućim dokazima o ispunjavanju uslova propisanih oglasom.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se podnose poštom u zatvorenoj koverti ili predajom na pisarnici Instituta na adresu: Institut za primenu nuklearne energije INEP, 11080 Zemun, Banatska 31b.


RADNO VREME NAŠIH LABORATORIJA I AKTUELNOSTI!