• Home
  • Alisa Gruden-Movsesijan

Alisa Gruden-Movsesijan

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Osnovne studije: Završila Prirodno-matematički fakultet u Beogradu 1991. godine.

Magistrirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995., sa temom „Izučavanje i karakterizacija manoza-vezujućeg proteina sisara i ispitivanje uticaja infekcije parazitom Trichinella spiralis na njegovu aktivnost“.

Doktorirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004., sa temom „Ispitivanje uloge manoza-vezujućeg proteina i manoznog receptora makrofaga u urodjenom imunskom odgovoru na infekciju parazitom Trichinella spiralis„.

Oblasti istraživanja i rada:

Ispitivanje urođenog imunskog odgovora na infekciju parazitom Trichinella spiralis, sa fokusom na molekule koji učestvuju u prvoj liniji odbrane organizma, kao što su receptori koji prepoznaju molekulske obrasce na patogenima (pattern recognition receptors). Istraživanje molekula, ćelija i mehanizama koji leže u osnovi modulacije imunskog odgovora od strane Trichinella spiralis i koji su uključeni u modulaciju autoimunskog oboljenja.

Profesionalna angažovanost:

Učesnik na nacionalnim projektima od 1992. godine. Angažovana na tekućim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“ (broj projekta 173047), i „Primena funkcionalnih uglјeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora (broj projekta 175102).

Učesnik na međunarodnim projektima: COST akcije BM1305 „Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance- inducing Therapies (A FACTT)“ (2014-2018), FP6 projekat “Reinforcement of the Serbian Centre for Parasitic Zoonozes“ (INCO-CT-2006-043702-SERBPARZOON, 2007-2009).

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Društva imunologa Srbije (u Izvršnom odboru društva je od 2016. godine, a generalni sekretar od 2007- 2011. godine)
Član Evropske (EFIS) i Svetske (IUIS) asocijacije imunologa
Član Društva parazitologa Srbije
Član Srpskog biološkog društva (član Upravnog odbora od 2014. godine)
Član Biohemijskog društva Srbije (član Odbora za više kurseve i doktorske studije 2014-2017. godine)
Član Internacionalne komisije za trihinelozu (International Commision on Trichinellosis-ICT) (od 2014. godine)

Aktivnosti i druge odgovornosti:

Predsednik Naučnog veća INEP-a (2006-2014. godine)
Član Veća instituta Univerziteta u Beogradu (2006-2015. godine)
Član je Upravnog odbora INEP-a (od 2014. godine)

Bibliografija:

https://orcid.org/0000-0002-3061-5474
ORCID ID:  0000-0002-3061-5474
Scopus Autor ID: 6507165225