• Home
  • Analize urina

Analize urina

Kvalitativni pregled urina sa analizom sedimenta
U okviru ove analize odredjuju se fizičko-hemijske karakteristike urina: izgled, boja i pH, hemoglobin, urobilonogen, bilirubin, proteini, nitriti, ketonska tela, glukoza i vrši analiza sedimenta: eritrociti, leukociti, epitelne ćelije, cilindri, bakterije, kristali.

Preporuke pacijentu koji donosi urin na analizu:
• Prvi jutarnji urin, posle noćnog gladovanja, kod kuće sakupiti u odgovarajuću čistu (poželjno sterilnu) posudu (prvi mlaz urina na početku sakupljanja odbaciti);
• Pre uzimanja uzorka izbegavati uzimanje tečnosti;
• Dan pre analize ne uzimati vitamin C;
• Lekove (ako se koriste) uzeti posle sakupljanja urina.

Kvantitativno odredjivanje proteina i klirensa kreatinina u 24-časovnom urinu
Urin za ovu analizu se sakuplja na sledeći način:
• Prvi jutarnji urin se odbaci, a sav urin u toku dana i eventualno u toku noći se sakuplja u bocu. Narednog dana se toj celokupnoj količini dodaje prvi jutarnji urin;
• Izmeri se i zabeleži ukupna količina sakupljenog urina;
• Celokupna količina sakupljenog urina se izmeša i iz nje se izdvoji manji uzorak (kao za običnu analizu urina), koji se u odgovarajućoj čistoj (poželjno sterilnoj) posudi donosi u laboratoriju na analizu;
• Urin u toku sakupljanja držati na hladnom mestu (u frižideru);
• Za vreme menstruacije urin se ne sakuplja.

Odredjivanje koncentracije kalcijuma i fosfora u urinu
Urin za ovu analizu se sakuplja na sledeći način:
• Prvi jutarnji urin odbaciti;
• U stakleni sud, u kome će se skupljati 24h urin, sipati dobijeni rastvor kiseline, a zatim dodavati urin posle svakog mokrenja u toku 24h;
• Posle svakog dodavanja urina celokupni sadržaj promućkati;
• Po završenom sakupljanju urina izmeriti ukupnu zapreminu i za analizu odvojiti i doneti uzorak u količini od 10-20ml.

PAŽNJA!!! Dobijeni rastvor kiseline je velike jačine (6M HCl), koja ne treba da dodje u kontakt sa kožom ili stvarima. Ukoliko se kiselina prospe, kožu ili stvari isprati u mlazu vode. U protivnom može doći do opekotina ili razaranja stvari. Po potrebi, zatražiti pomoć lekara.

Dokazivanje trudnoće urinarno
Prvi jutarnji urin, kod kuće sakupiti u odgovarajuću čistu (poželjno sterilnu) posudu i doneti u laboratoriju na analizu.

Odredjivanje teških lanaca imunoglobulina u urinu imunoelektroforezom
Prvi jutarnji urin, kod kuće sakupiti u odgovarajuću čistu (poželjno sterilnu) posudu i doneti u laboratoriju na analizu.

Odredjivanje lakih lanaca imunoglobulina u urinu imunoelektroforezom
Prvi jutarnji urin, kod kuće sakupiti u odgovarajuću čistu (poželjno sterilnu) posudu i doneti u laboratoriju na analizu.

Odredjivanje prostata specifičnog antigena (PSA) u urinu
Urin skupljati prema uputstvu lekara.