• Home
  • Gamaspektrometrijske analize

Gamaspektrometrijske analize

U uzorcima iz životne sredine (zemljište, mineralno djubrivo, voda, hrana i predmeti opšte upotrebe) gamaspektrometrijskom metodom odredjuje se aktivnost sledećih
radionuklida:
• 134Cs
• 137Cs
• 40K
• 226Ra
• 232Th
• 235U
• 238