• Home
  • Ilona Djorić

Ilona Djorić

Organizaciona jedinica: Odeljenje za endokrinologiju i radioimunologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biolog, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer biologija, odsek Primenjena i evoluciona genetika

Doktorske studije: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer biologija, modul Biologija ćelija i tkiva. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Ekspresija i aktivnost matriksnih metaloproteinaza-2 i -9 kao potencijalnih prognostičkih markera tumora štitaste žlezde čoveka” odbranila 2014. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Oblasti istraživanja i rada:

Učesnik je projekta “Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde: biološki i klinički aspekti”, br. 173050 finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2019. godine. Cilj projekta je identifikacija i karakterizacija novih molekularnih markera tumora štitaste žlezde, poboljšanih dijagnostičkih i prognostičkih performansi. Uže polje istraživanja Ilone Đorić su molekularni mehanizmi koji utiču na deregulaciju matriksne proteinaze-9 u papilarnom tiroidnom karcinomu, kao i njihov uticaj na progresiju tumora.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Srpskog biološkog društva

Odabrani radovi (2016-2020):

Stojanović S, Šelemetjev S, Đorić I, Rončević J, Janković Miljuš J, Živaljević V, Išić Denčić T. Elevated BANCR expression levels have different effects on papillary thyroid carcinoma progression depending on the presence of the BRAFV600E mutation. Eur J Surg Oncol. 2020; 46(10):1835-1842.

Paunović I, Šelemetjev S, Išić Denčić T, Đorić I, Janković Miljuš J, Rončević J, Cvejić D. Coexistence of of BRAFV600E mutation and EGFR overexpression is highly associated with adverse clinicopathologicalfeatures of papillary thyroid carcinoma. Arch Biol Sci 2019

RončevićJ, Đorić I, Šelemetjev S, Janković J, Išić Denčić T, Bozić V, Cvejić D. MMP-9 -1562 C/T single nucleotide polymorphism associates with increased MMP-9 level and activity during papillary thyroid carcinoma progression. Pathology.2019;51(1):55-61.

Veljković N, Zarić B, Đorić I, Obradović M, Sudar-Milovanović E, Radak Dj, Isenović E. Genetic markers of coronary arthery disease. Medicina (Kaunas). 2018;54(3):36.

Šelemetjev S, Bartolome A, Išić Denčić T, Đorić I, Paunović I, Tatić S, Cvejić D. Overexpression of epidermal growth factor receptor and its downstream effector, focal adhesion kinase, correlates with papillary thyroid carcinoma progression. Int J Exp Pathol. 2018;99(2):87-94.

Išić Denčić T, Bartolome A, Šelemetjev S, Đorić I, Tatić S, Živaljević V, Cvejić D. High expression and localization of β-catenin and epidermal growth factor receptor identify high risk papillary thyroid carcinoma patients. Exp Mol Pathol.2018;105(2):181-189.

Šelemetjev S, Đorić I, Paunović I, Tatić S, Cvejić D. Coexpressed high levels of VEGF-C and active MMP-9 are associated with lymphatic spreading and local invasiveness of papillary thyroid carcinoma. Am J Clin Pathol. 2016;146(5):594-602.