Ivana Mitić

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Doktor medicine, doktor medicinskih nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2007. godine.

Akademski specijalistički rad na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2011. godine sa temom: „Ukrštena reaktivnost autoantitela i antigena Trichinella spiralis„.  

Doktorska disertacija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2016. godine sa temom: „Modulacija eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa primenom ekskretorno-sekretornih antigena parazita Trichinella spiralis„.

Oblasti istraživanja i rada:

Proučavanje modulacije imunskog sistema tokom infekcije parazitom Trichinella spiralis, karakterizacija antigena parazita Trichinella spiralis koji indukuju Th2 i anti-inflamatorni imunski odgovor, interakcija ovih antigena i receptora za molekulske obrasce na dendritskim ćelijama kao i potencijalna mogućnost korišćenja antigena parazita Trichinella spiralis u terapijske svrhe, ispitivanje mehanizama kojima antigeni ovog parazita modulišu razvoj i tok autoimuskih oboljenja.

Profesionalna angažovanost:

Učesnik na nacionalnim projektima od 2008. godine. Angažovana na tekućem projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“ (broj projekta 173047). Učesnik na međunarodnim projektima: COST akcija BM1305 „Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance- inducing Therapies (A FACTT)“ (2014-2018), FA COST Action FA1408: A European Network for Foodborne Parasites. 

Druge aktivnosti uključuju serodijagnostiku autoimunskih i parazitskih bolesti.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Društva imunologa Srbije
Član Biohemijskog društva Srbije
Član Društva parazitolga Srbije
Član Lekarske komore Srbije

Bibliografija (2011-2018):

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0330-4213