• Home
  • Jelena Cvetković

Jelena Cvetković

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, doktor nauka-biološke nauke

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Diplomirala na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2007. godine.

Odbranila master rad sa temom: „Uloga genetskog citohrom P450 2E1 genetskog polimorfizma u razvoju oralnog planocelularnog karcinoma“. 

Doktorirala na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2015. godine sa temom: „Ispitivanje uloge komponenti ESL1 antigena Trichinella spiralis u oblikovanju imunskog odgovora Dark Agouti pacova“.

Oblasti istraživanja i rada:

Proučavanje modulacije imunskog sistema tokom infekcije parazitom Trichinella-e spiralis, karakterizacija antigena Trichinella spiralis koji indukuju Th2 i anti-inflamatorni imunski odgovor, interakcija ovih antigena i receptora za molekulske obrasce na dendritskim ćelijama kao i potencijalna mogućnost korišćenja antigena parazita Trichinella spiralis u terapeutske svrhe.

Profesionalna angažovanost:

Učesnik na nacionalnim projektima od 2009. godine. Angažovana na tekućem projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“ (Broj projekta 173047). Učesnik na međunarodnim projektima: COST akcija BM1305 „Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance- inducing Therapies (A FACTT)“ (2014-2018) i FA COST akcija FA1408: „A European Network for Foodborne Parasites“. Bila učesnik na FP6 projektu „Reinforcement of the Serbian Centre for Parasitic Zoonozes“ (INCO-CT-2006-043702-SERBPARZOON, 2007-2009).

Druge aktivnosti uključuju serodijagnostiku autoimunskih i parazitskih bolesti, kao i molekularnu identifikaciju vrsta parazita Trichinella.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Društva imunologa Srbije
Član Biohemijskog društva Srbije
Član Društva parazitolga Srbije
Član Srpskog biološkog društva

Bibliografija:

https://orcid.org/0000-0003-0481-3669
ORCID ID:  0000-0003-0481-3669

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bMON6fAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Jelena_Cvetkovic2

Researcher ID:  H-7471-2018