• Home
  • Marina Bekić

Marina Bekić

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biolog, master molekularni biolog

Naučno zvanje: Istraživač-pripravnik

Osnovne studije: Završila Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2016. godine, smer molekularna biologija i fiziologija.

Oblasti istraživanja i rada:

U okviru fundamentalnih i primenjenih istraživanja iz oblasti imunobiologije, biotehnologije i biomedicine, ispituju se biokompatibilnost različito pripremljenih nanomaterijala (nanočestica zlata, celuloznih i sintetičkih polimernih nanovlakana i dr.) i njihovo modulatorno delovanje na funkcije ćelija imunskog sistema. Cilj istraživanja jeste da se unaprede protokoli imunoterapije tumora i modulacije autoimunskih oboljenja primenom vakcina baziranih na dendritskim ćelijama i da se ukaže na mogućnost primene ovih nanomaterijala kao sistema za dostavu sa imunomodulatornim efektima u eksperimentalnim modelima melanoma i multiple skleroze.

Profesionalna angažovanost:

Angažovana na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “Primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora“ (evidencioni broj: 175102).

Članstvo u medjunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Društva imunologa Srbije
Član Srpskog biološkog društva

Odabrani radovi (2018-2019):

Tomić S, Joksimović B, Bekić M, Vasiljević M, Milanović M, Čolić M, Vučević D (2019) Prostaglanin-E2 Potentiates the Suppressive Functions of Human Mononuclear Myeloid-Derived Suppressor Cells and Increases Their Capacity to Expand IL-10-Producing Regulatory T Cell Subsets. Frontiers in Immunology 10: 475.

Tomic S, Ilic N, Kokol V, Gruden-Movsesijan A, Mihajlovic D, Bekic M, Sofronic-Milosavljevic L, Colic M, Vucevic D (2018) Functionalization-dependent effects of cellulose nanofibrils on tolerogenic mechanisms of human dendritic cells. Int J Nanomedicine 13: 6941-6960.