• Home
  • Miroslava Janković

Miroslava Janković

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju

Profil/Akademsko zvanje: Molekularni biolog, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Rukovodeće funkcije:

Rukovodilac nacionalnog projekta iz biologije: Strukturna heterogenost i efekti kompleksnih ugljenih hidrata (glikani) kao ključnih komponenti molekulskog raspoznavanja u biološkim sistemima (projekat br. 173010, MPNTR Republike Srbije, 2011-2019).

Rukovodilac nacionalnog projekta: Glikani kao molekularni markeri ćelijske funkcije: ekspresija, mikroheterogenost i biosignalna svojstva (2006-2010).

Rukovodilac nacionalnog projekta: Glikobiološki aspekti fizioloških i patofizioloških procesa (2002-2005).

Medjunarodna saradnja:

COST action BM1202: European Network on Microvesicles and Exosomes in Health and Disease (ME-HAD), 2012-2016.
COST action CA16113: CliniMARK: good biomarker practice to increase the number of clinically validated biomarkers, 2017-2021.

Osnovne studije: Molekularna biologija sa fiziologijom, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, 1985. 

Magistratura: Izolovanje i ispitivanje rastvornog beta galaktozid specifičnog lektina iz humane placente, Prirodno-matematički fakultet, Biološki fakultet, Univerzitet u
Beogradu, 1989.

Doktorska disertacija: Izučavanje rastvorljivih lektina koji vezuju beta galaktozide u ćelijama jetre pacova, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1995.

Specijalizacije i boravak u drugim laboratorijama:

Institut za fiziološku hemiju, Laboratorija za primenjenu molekularnu biologiju, Univerzitet Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (pod rukovodstvom prof. dr Werner Muller)

Oblasti istraživanja i rada:

Glikobiologija-ispitivanje strukture, aktivnosti i ekspresije animalnih lektina (galektini) i glikoproteinskih antigena (tumorski markeri) u različitim fiziološkim i patološkim stanjima. Imunohemija-razvoj imunoradiometrijskih testova za heterogene analite.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Srpskog biološkog društva

Aktivnosti i druge odgovornosti:

Pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad (2003-2016)
Član Upravnog odbora INEP-a (2010-2014)
Član Veća naučnih oblasti biotehničkih nauka pri Univerzitetu u Beogradu (2010-2016)
Član redakcije časopisa Archives of Biological Sciences od 2015. godine
Saradnik u nastavi na Doktorskim akademskim studijama studijskog programa Biologija, modul:  Biologija ćelija i tkiva iz predmeta:  Glikobiologija, na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 2009. godine.

ORCID: 0000-0002-7889-5110