• Home
  • Nataša Ilić

Nataša Ilić

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, doktor nauka-biološke nauke

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Osnovne studije: Diplomirala na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Magistrirala na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2002. godine sa temom: „Ispitivanje somatskih i ekskretorno-sekretornih antigena Trichinella spiralis: karakterizacija i potencijalna primena u serološkoj dijagnostici“.

Doktorirala na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2009. godine sa temom: „Ispitivanje uloge Trichinella spiralis antigena u polarizaciji imunskog odgovora posredstvom dendritskih ćelija“.

Oblasti istraživanja i rada:

Proučavanje modulacije imunskog sistema tokom infekcije parazitom Trichinella-e spiralis, karakterizacija antigena Trichinella spiralis koji indukuju Th2 i anti-inflamatorni imunski odgovor, interakcija ovih antigena i receptora za molekulske obrasce na dendritskim ćelijama kao i potencijalna mogućnost korišćenja antigena parazita Trichinella spiralis u terapeutske svrhe, ispitivanje mehanizama kojima antigeni ovog parazita modulišu razvoj i tok autoimuskog oboljenja, kao i rast i razvoj tumora.

Profesionalna angažovanost:

Učesnik na nacionalnim projektima od 2001. godine. Angažovana na tekućim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“ (broj projekta 173047), kao i “Primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora” (broj projekta 175102). Učesnik na međunarodnom projektu: COST akcija BM1305 „Action to Focus and Accelerate Cell-based Tolerance- inducing Therapies (A FACTT)“ (2014-2018). Učestvovala je na FP6 projektu „Reinforcement of the Serbian Centre for Parasitic Zoonozes“ (INCO-CT-2006-043702-SERBPARZOON, 2007-2009).

Druge aktivnosti uključuju serodijagnostiku autoimunskih i parazitskih bolesti, proizvodnju, prečišćavanje i obeležavanje poliklonskih antitela.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Društva imunologa Srbije
Član Biohemijskog društva Srbije
Član Društva parazitolga Srbije
Član Srpskog biološkog društva

Bibliografija:

https://orcid.org/0000-0001-6738-7033?lang=en
ORCID ID:  0000-0001-6738-7033
Researcher ID: G-5473-2018
Scopus Autor ID: 7006245468