• Home
  • Odeljenje za biologiju reprodukcije

Odeljenje za biologiju reprodukcije

Odeljenje se bavi:

Osnovnim istraživanjima: Ispitivanjem uticaja različitih molekula za koje se pretpostavlja da bi mogli da igraju ulogu u uspostavljanju i održanju trudnoće (poreklom od fetusa, majke ili  iz spoljašnje sredine) na migraciju i invaziju trofoblastnih ćelija u kulturi. Tekući istraživački projekat je: “ Trofoblast i ekstraembrionalne fetalne ćelije: plastičnost, faktori diferencijacije i  in vitro modulacija funcionalnih svojstava” (MPNTR RS projekat broj 173004).

Primenjenim istraživanjima koja proističu iz osnovnih, u saradnji sa drugim odeljenjima INEP-a, a obuhvataju ispitivanje, formulaciju i pripremu  za dijagnostičke testove INEP-a namenjene odredjivanju različitih analita od značaja za reprodukciju čoveka.

Laboratorijskim ispitivanjima iz oblasti svoga rada u okviru delovanja Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku INEP-a. Ova ispitivanja su u cilju utvrdjivanja parametara od značaja za reproduktivnu uspešnost, kao što su autoantitela, hormoni, lektini i slično.

Kontinuiranim usavršavanjem kadrova, poboljšanjem kvaliteta istraživanja, kao i usavršavanjem postojećih i razvojem novih imunodijagnostičkih testova i laboratorijskih ispitivanja.

Stručnim usavršavanjem i obukom: INEP, kao član Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvodjenju laboratorijske obuke studenata Hemijskog fakulteta, kao i studenata iz inostranstva koji, u okviru razmene studenata, dolaze u INEP. Pored toga saradnici odeljenja aktivno učestvuju u osmišljavanju i realizaciji programa kontinuirane medicinske edukacije namenjene zdravstvenim radnicima.

Međunarodna saradnja:

U periodu 2006-2009. godine, odeljenje je učestvovalo u projektu FP6 EU (FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3): “Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology”.

Trenutno saradnici odeljenja učestvuju u COST akciji CA16113: CliniMARK: good biomarker practice to increase the number of clinically validated biomarkers (2017-2021).

Saradnici odeljenja sa grupom istraživača iz zemalja EU u kontinuitetu konkurišu za sredstva iz Evropskih fondova namenjena za nekolko COST akcija.

Saradnici na Odeljenju:

1. dr Ljiljana Vićovac Panić, doktor bioloških nauka, naučni savetnik, načelnik odeljenja
2. dr Milica Jovanović Krivokuća, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
3. 
dr Ivana Stefanoska, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
4. 
dr Danica Ćujić, doktor medicinskih nauka-farmacija, naučni saradnik
5. dr Ivana Aćimović, doktor biomedicinskih nauka, istraživač saradnik
6. Aleksandra Vilotić, diplomirani biolog, istraživač saradnik