• Home
  • Odeljenje za biologiju reprodukcije

Odeljenje za biologiju reprodukcije

Odeljenje se bavi:

Osnovnim istraživanjima: Ispitivanjem uticaja različitih molekula za koje se pretpostavlja da bi mogli da igraju ulogu u uspostavljanju i održanju trudnoće (poreklom od fetusa, majke ili  iz spoljašnje sredine) na migraciju i invaziju trofoblastnih ćelija u kulturi. Tekući istraživački projekat je: “ Trofoblast i ekstraembrionalne fetalne ćelije: plastičnost, faktori diferencijacije i  in vitro modulacija funcionalnih svojstava” (MPNTR RS projekat broj 173004).

Primenjenim istraživanjima koja proističu iz osnovnih, u saradnji sa drugim odeljenjima INEP-a, a obuhvataju ispitivanje, formulaciju i pripremu  za dijagnostičke testove INEP-a namenjene odredjivanju različitih analita od značaja za reprodukciju čoveka.

Laboratorijskim ispitivanjima iz oblasti svoga rada u okviru delovanja Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku INEP-a. Ova ispitivanja su u cilju utvrdjivanja parametara od značaja za reproduktivnu uspešnost, kao što su autoantitela, hormoni, lektini i slično.

Kontinuiranim usavršavanjem kadrova, poboljšanjem kvaliteta istraživanja, kao i usavršavanjem postojećih i razvojem novih imunodijagnostičkih testova i laboratorijskih ispitivanja.

Stručnim usavršavanjem i obukom: INEP, kao član Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvodjenju laboratorijske obuke studenata Hemijskog fakulteta, kao i studenata iz inostranstva koji, u okviru razmene studenata, dolaze u INEP. Pored toga saradnici odeljenja aktivno učestvuju u osmišljavanju i realizaciji programa kontinuirane medicinske edukacije namenjene zdravstvenim radnicima.

Međunarodna saradnja:

U periodu 2006-2009. godine, odeljenje je učestvovalo u projektu FP6 EU (FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3): “Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology”.

Trenutno saradnici odeljenja učestvuju u COST akciji CA16113: CliniMARK: good biomarker practice to increase the number of clinically validated biomarkers (2017-2021).

Saradnici odeljenja sa grupom istraživača iz zemalja EU u kontinuitetu konkurišu za sredstva iz Evropskih fondova namenjena za nekolko COST akcija.

Saradnici na Odeljenju:

1. dr Milica Jovanović Krivokuća, doktor bioloških nauka, naučni saradnik, načelnik odeljenja
2. 
dr Ivana Stefanoska, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
3. 
dr Danica Ćujić, doktor medicinskih nauka-farmacija, naučni saradnik
4. dr Ivana Aćimović, doktor biomedicinskih nauka, istraživač saradnik
5. Aleksandra Vilotić, diplomirani biolog, istraživač saradnik