• Home
  • Odeljenje za metabolizam

Odeljenje za metabolizam

Odeljenje se bavi:

Osnovnim istraživanjima: Praćenjem metaboličkih procesa u različitim (pato)fiziološkim stanjima  kod čoveka i interpretacijom promena u sklopu kompleksnih mehanizama regulacije u organizmu. Ispituje se uticaj ishrane, cikličnog ritma, rasta, razvoja i starenja, efekat pojedinih faktora rasta i hormona i metabolički poremećaji. Tekuća istraživačka tema je: “Proteini i nukleinske kiseline u metaboličkim poremećajima i mehanizmi njihove regulacije”.

Primenjenim istraživanjima koja proističu iz osnovnih, u saradnji sa drugim odeljenjima INEP-a, a obuhvataju pripremu komponenti za dijagnostičke testove INEP-a namenjene određivanju insulinu sličnih faktora rasta (IGF) i njihovih vezujućih proteina (IGFBP).

Laboratorijskim ispitivanjima iz oblasti svoga rada u okviru delovanja Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku INEP-a. Ova ispitivanja, u cilju utvrđivanja metaboličkog statusa, obuhvataju određivanje biohemijskih i hematoloških parametara krvi i urina.

Kontinuiranim usavršavanjem kadrova, poboljšanjem kvaliteta istraživanja, kao i usavršavanjem postojećih i razvojem novih imunodijagnostičkih testova i laboratorijskih ispitivanja.

Stručnim usavršavanjem i obukom: INEP, kao član Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvođenju laboratorijske obuke studenata Hemijskog i Biološkog fakulteta, kao i studenata iz inostranstva koji, u okviru razmene studenata, dolaze u INEP.

Međunarodna saradnja:

U periodu 2006-2009. godine, odeljenje je učestvovalo u projektu FP6 EU (FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3): „Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology”.

U periodu 2012-2013. godine ostvarena je saradnja sa Slovačkom akademijom nauka kroz projekat: „Lectin biochips for characterization of glycan structure of the IGF system proteins as a tool for research, diagnostics and therapy of colorectal carcinoma“ (broj projekta 680-00-140/2012-09/01), a nastavljena je kroz projekte: „Determination of glycosylation changes of proteins related to colоrectal carcinoma using modern sensitive lectin biochips with impact to cancer research, diagnostics and therapy” (451-03-545/2015-09/01,2015-2016), „Glycan biomarkers analysis as a tool for biomedical research, follow-up and diagnosis of tumor diseases (СК-СРБ-2016-0023, 2017-2018) i „Analysis of transferrin glycoforms as potentially strong biomarkers in medicine” (337-00-107/2019-09/12, 2019-2020). Saradnja je proširena kroz projekat multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu, a treći učesnik je Univerzitet za molekularnu sistemsku biologiju iz Beča: „The analysis of nucleic acids, proteins and metabolites as potential circulating biomarkers of gestational diabetes“ (337-00-00322/2019-09/151, 2020-2022).

Međunarodna saradnja je uspostavljena i sa Medicinskim centrom Univerziteta u Nebraski (SAD), u okviru programa saradnje sa dijasporom Fonda za nauku Republike Srbije: „Mass spectrometry analysis of serum transferrin in patients with an increased oxidative stress” (2020-2021).

Saradnici su učestvovali i učestvuju u 6 COST akcija; CM1001: „Chemistry of non-enzymatic protein modifications-modulation of protein structure and function” (2010-2014), TD1306: „New Frontiers of Peer Review” (2014-2018), CA15133: „The biogenesis of iron-sulfur proteins: from cellular biology to molecular aspects” (2015-2019), CA16122: „Personalized nutrition in aging society: redox control of major age-related diseases” (2017-2021), CA16125: „European network on understanding gastrointestinal absorption-related processes (2017-2021) i CA18103: „Innovation with glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets” (2019-2022).

 Saradnici na Odeljenju:

1. dr Olgica Nedić, doktor biohemijskih nauka, načelnik odeljenja, naučni savetnik, olgica@inep.co.rs
2. dr Dragana Robajac, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, draganar@inep.co.rs
3. dr Goran Miljuš, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, goranm@inep.co.rs
4. dr Miloš Šunderić, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, milos@inep.co.rs
5. dr Zorana Dobrijević, doktor bioloških nauka, naučni saradnik, zorana.dobrijevic@inep.co.rs
6. dr Nikola Gligorijević, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, nikolag@inep.co.rs
7. dr Ana Penezić, doktor biohemijskih nauka, istraživač saradnik, anap@inep.co.rs
8. Sanja Macut, medicinski laboratorijski tehničar, tehnički saradnik, sanjam@inep.co.rs
9. Dubravka Ivanović, medicinski laboratorijski tehničar, tehnički saradnik, duda@inep.co.rs