• Home
  • Odeljenje za radioekologiju i agrohemiju

Odeljenje za radioekologiju i agrohemiju

Odeljenje se bavi:

Osnovnim istraživanjima koja su usmerena u nekoliko pravaca. Izučavaju se mehanizami usvajanja i akumulacije radionuklida i teških metala u različitim delovima biosfere, problemi distribucije i lokalizacije navedenih supstanci u bioindikatorskim organizmima i vrši se procena radijacionog opterećenja stanovništva usled izlaganja jonizujućem zračenju.Drugi pravac istraživanja usmeren je ka ispitivanju uticaja različitih abiotičkih faktora (pre svega teških metala) na metabolizam biljaka, sa posebnim akcentom na izučavanje ekofizioloških adaptacija različitih vrsta vaskularnih biljaka na podloge obogaćenim teškim metalima, utvrđivanje stanja plodnosti zemljišta i razvoja livada i pašnjaka u brdsko-planinskom području Srbije. Pored toga, vrše se taksonomska, ekološka, ekofiziološka i biogeografska istraživanja određenih interesantnih grupa sa Balkanskog poluostrva.

Primenjenim istraživanjima koja proističu iz osnovnih. U saradnji sa drugim institucijama ispituju se agroekološki uslovi za uspešnu introdukciju bioenergetskih useva II generacije, njihovo gajenje na marginalnim zemljišnim površinama, kao i procena njihovog fitoremedijacionog i adaptivnog potencijala za fitoremedijaciju ekstremnih antropogenih staništa.

Laboratorijskim ispitivanjima koja obuhvataju sistematska ispitivanja sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, veštačkim đubrivima, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu, rudama, metalnim proizvodima primarnog oblika, mineralnim sirovinama, sekundarnim sirovinama i drugoj robi; analizu plodnosti zemljišta, ispitivanja fizičko hemijskih osobina mineralnih đubriva i prisustvo toksičnih elemenata u zemljištu.

Stručnim usavršavanjem i obukom: INEP, kao član Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvođenju laboratorijske obuke studenata Fakulteta za fizičku hemiju, Hemijskog, Biološkog , Poljoprivrednog fakulteta, kao i studenata iz inostranstva koji, u okviru razmene studenata, dolaze u INEP.

Međunarodna saradnja:
Saradnici na Odeljenju su učestvovali u projektima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA):  Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites (RER/9/122, 2012-2014), Providing Technical Support in Implementattion of Modern Approaches and Tools for the Assessment of Radiation Impact on Terrestrial and Freshwater Environments (RER/7/005, 2009-2011), Evaluation of Natural and Mutant Genetic Diversity in Cereals Using Nuclear And Molecular Techniques(RER/5/013, 2007-2010)

Period od 2011. g. fokusiran je, u naučnoistraživačkom smislu, na aktivnostima koje su obuhvaćene tekućim nacionalnim projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita“, projekat br. 173030, rukovodilac dr Dmitar Lakušić, redovni profesor Biološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu; „Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja“ (pr. br. III43009), potprojekat br IV „Razvoj i primena tehnologija za zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja“, rukovodilac dr Antonije Onjia, vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu; „Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva“, projekat br. 31057, rukovodilac dr Jasmina Radović, viši naučni saradnik, Insitut za krmno bilje d.o.o.

Saradnici na Odeljenju:

1.  dr Ana Čučulović, fizikohemičar, naučni saradnik, načelnik odeljenja
2. dr Željko Dželetović, inženjer poljoprivrede, viši naučni saradnik

3. dr Gordana Andrejić, master ekolog, istraživač saradnik
4. Jelena Stanojković, master biolog, istraživač pripravnik
5. Tijana Đenader, biolog zaštite životne sredine, istraživač pripravnik
6. Davorka Jovanović, tehnički saradnik