• Home
  • Odredjivanje autoantitela

Odredjivanje autoantitela

• Miokardna autoantitela
• Mikrozomalna autoantitela
• Mitohondrijalna autoantitela
• Glatkomišićna autoantitela
• Nuklearna autoantitela
• Parijetalna autoantitela
• LKM-1-prema mikrozomima bubrega i jetre
• ANCA-prema citoplazmi neutrofila
• ACHR-prema acetilholinskom receptoru
• MUSK-prema mišić specifičnoj tirozin kinazi
• Antikardiolipinska IgG (ACA-IgG)
• Antikardiolipinska IgM (ACA-IgM)
• Antiglijadinska IgG
• Antiglijadinska IgA
• Antiovarijalna
• Antispermatozoidna
• At na glutamat peroksidazu (GAD)
• Antifosfolipidna
• TGAT-tireoglobulinska antitela
• Insulinska autoantitela
• TPO-prema tireoidnoj peroksidazi
• TSHR-prema TSH receptoru
• RF-Reumatoidni faktor
• Waaler Rose test (za određivanje RF)
• ASTO-antistreptolizinska antitela