• Home
  • Projekat 173004

Projekat 173004

Naziv: Trofoblast i ekstraembrionalne fetalne ćelije: plastičnost, faktori diferencijacije i in vitro modulacija funkcionalnih svojstava (2011-)
Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Realizator: Univerzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Rukovodilac projekta: dr Ljiljana Vićovac Panić, naučni savetnik, INEP

Predmet rada: Moderno društvo je još uvek suočeno sa teškoćom da kontroliše probleme sa začećem ili komplikacijama trudnoće. Ostvaren je značajan napredak u biologiji placente, koja obuhvata više disciplina, a koje sve zahtevaju razumevanje prirode trofoblastne ćelijske loze, jedinstvenog ćelijskog tipa koji čini zonu kontakta između fetusa i tkiva majke. Podgrupe trofoblastnih ćelija imaju ključne uloge u razvoju i funkcionisanju placente. Kod čoveka trofoblast je veoma invazivan i dospeva do arteija majke koje modifikuje kako bi bio obezbedjen dovoljan dotok krvi u placentu. Ovaj proces predstavlja izazov za imunološki sistem majke, a ćelijski mehanizmi koji omogućavaju održavanje genetski stranog ploda u uterusu još uvek nisu sasvim poznati. Mnoge česte komplikacije trudnoće imaju poreklo u defektima trofoblastne invazije koji dovode do kompromitovanja toka krvi do placente.
Imajući to u vidu, ovim projektom se ispituje uticaj odredjenih molekula (poreklom od fetusa, majke ili  iz spoljašnje sredine) na migraciju i invaziju trofoblastnih ćelija za koje se smatra da igraju ključnu ulogu u uspostavljanju i održanju trudnoće. U fokusu ovih istraživanja je nekoliko grupa molekula sa potencijalom da utiču na invazivni trofoblast, kao što su citokini, imunoglobulini i galektini. Citokini su mali sekretovani proteini koje oslobadjaju ćelije, a koji imaju odredjene efekte na komunikaciju izmedju ćelija. U zoni kontakta izmedju fetalnih i majčinskih elemenata unutar uterusa prisutni su raznoliki tipovi ćelija sa specifičnim citokinskim repertoarom. U okviru ovog projekta posebno se ispituju MIF (faktor inhibicije migracije makrofaga) i prolaktin. Pored toga, ispituju se i neki sistemski poremećaji, kao što su autoimunske bolesti i antifosfolipidni sindrom, koga karakteriše prisustvo imunoglobulina koji utiču na trofoblast i reproduktivni uspeh. Treću grupu ispitivanih molekula čine članovi porodice galektina, proteina sa lektinskom aktivnošću i sposobnošću da interaguju sa širokim spektrom glikokonjugata. Njihove interakcije imaju ogroman potencijal da utiču na ekstracelularno okruženje, umrežavanje ćelija i vezivanje za proteine ćelijskih membrane aktivirajući signalne kaskade koje odredjuju sudbinu ćelija.

Saradnici na projektu:
dr Ljiljana Vićovac Panić, doktor bioloških nauka, naučni savetnik

dr Žanka Bojić-Trbojević, doktor bioloških nauka, viši naučni saradnik
dr Milica Jovanović Krivokuća, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
dr Ivana Stefanoska,  doktor bioloških nauka, naučni saradnik
dr Danica Ćujić, doktor medicinskih nauka-farmacija, naučni saradnik
dr Ivana Aćimović, doktor biomedicinskih nauka, istraživač saradnik
Aleksandra Vilotić, diplomirani biolog, istraživač saradnik