• Home
  • Projekat 173004

Projekat 173004

Naziv: Trofoblast i ekstraembrionalne fetalne ćelije: plastičnost, faktori diferencijacije i in vitro modulacija funkcionalnih svojstava (2011-)
Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Realizator: Univerzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Rukovodilac projekta: dr Ljiljana Vićovac Panić, naučni savetnik, INEP

Predmet rada: Ovim projektom se ispituje značaj različitih molekula (fetalnog, majčinskog, ili poreklom od patogenih organizama) na procese ćelijske migracije i invazije tkiva majke od strane ćelija trofoblasta (placentnog porekla). Ćelijska invazija se smatra jednim od  ključnih procesa za uspostavljanje i održavanje trudnoće. Saznanja iz ovih istraživanja mogu doprineti optimizovanju postupaka i tretmana usmerenih ka kontroli uspostavljanja i održavanja trudnoće. Ova istraživanja se baziraju na korišćenju uspostavljenih ćelijskih linija trofoblastnog porekla  i  tkiva/ćelija posteljice.
Ispitivanjima obuhvaćenim ovim projektom na izolovanim ćelijama posteljice je po prvi put utvrđeno da prolaktin, koji pored drugih tkiva produkuje i uterus majke, pospešuje trofoblastnu invaziju i doprinosi permisivnosti uterusa za implantaciju embriona. Nasuprot tome, pokazali smo da se autoantitela prisutna kod majke sa antifosfolipidnim sindromom, vezuju direktno za ćelije trofoblasta i intracelularno dovode do promena kojima se umanjuje migratorna sposobnost trofoblasta, što je u skladu i sa kliničkim podacima. Takođe, ovim projektom je identifikovana proinvazivna uloga lokalno prisutnog citokina MIF i pokazana sposobnost specifičnog inhibitora da spreči ovaj proces.
Poznato je prisustvo galektina u normalnom  invazivnom ekstravilusnom trofoblastu.  Međutim, fiziološka uloga galektina u trofoblastu je bila nepoznata. Naša istraživanja su po prvi put pokazala da galektin-1 učestvuje u adheziji i invaziji trofoblasta u sistemima in vitro, što je u saglasnosti sa podacima iz literature da je nivo galektina-1 smanjen kod žena pogođenih ranim gubitkom ploda. Od 15 članova familije, invazivni trofoblast eksprimira galektine -1, -3 i -8. Ekspresija galektina-8 u ovim trofoblastnim ćelijama ranije nije bila poznata i predstavlja naš originalnii doprinos oblasti istraživanja. Takođe smo pokazali da bakterijska infekcija i LPS dovode do promena u ekspresiji proteina horionskog i invazivnog trofoblasta, i to posebno galektina i proinflamatornih citokina.
Trenutno u fokusu naših istraživanja je značaj galektina-3 za humani trofoblast, uticaj citokina (prolaktina i MIF) na angiogenezu i druge procese od značaja za uspostavlljanje i održanje trudnoće.
Saznanja ostvarena ovim istraživanjima su javno dostupna i mogu doprineti potpunijem razumevanju procesa implantacije embriona, kao i potencijalno unaprediti određene kliničke procedure.

Saradnici na projektu:
dr Ljiljana Vićovac Panić, doktor bioloških nauka, naučni savetnik

dr Žanka Bojić-Trbojević, doktor bioloških nauka, viši naučni saradnik
dr Milica Jovanović Krivokuća, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
dr Ivana Stefanoska,  doktor bioloških nauka, naučni saradnik
dr Danica Ćujić, doktor medicinskih nauka-farmacija, naučni saradnik
dr Ivana Aćimović, doktor biomedicinskih nauka, istraživač saradnik
Aleksandra Vilotić, diplomirani biolog, istraživač saradnik