• Home
  • Projekat 173010

Projekat 173010

Naziv: Strukturna heterogenost i efekti kompleksnih ugljenih hidrata (glikani) kao ključnih komponenti molekulskog raspoznavanja u biološkim sistemima (2011- )
Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Realizator: Univerzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Rukovodilac projekta: dr Miroslava Janković, naučni savetnik, INEP

Predmet rada:
Glikozilacija je sveprisutna i raznovrsna posttranslaciona modifikacija koja dovodi do formiranja glikoproteina kao glavnih komponenti  proteoma čoveka. Proces biosinteze složenih ugljenih hidrata počinje sa osnovnim gradivnim blokovima koji čine monosaharidi, koji analogno nukleotidima i aminokiselinama imaju kodirajući potencijal. Pod datim fiziološkim uslovima, jedan isti protein može postojati u više glikozilacionih formi. Na broj glikoformi, kao i njihovu relativnu zastupljenost u ćeliji, utiču unutrašnje strukturne osobine pojedinih proteina, kao i repertoar aktivnih glikozilacionih enzima. Strukturna heterogenost složenih ugljenih hidrata (glikani) omogućava da oni imaju odličan potencijal za čuvanje bioloških informacija, na osnovu čega je njima, kao i njihovim receptorima pripisan funkcionalni značaj u očuvanju homeostaze kao i u nastanku bolesti. Shodno tome, glikom, (tj. ceo set glikana u jednom organizmu) je postao istaknuto područje za osnovna i biotehnološka istraživanja sa namerom da odgovori na otvorena pitanja nastala nakon dešifrovanja genoma i ispitivanjem proteoma.
Okosnicu istraživanja na ovom projektu čine strukturna heterogenost i efekti složenih ugljenih hidrata u biološkim sistemima, što predstavlja nastavak dugogodišnjeg rada u oblasti s posebnim interesom za karakterizaciju glikanskog fenotipa ćelija ili tkiva, i ispitivanje korelacije strukture molekula ugljenih hidrata sa različitim kliničkim i patološkim parametrima.
Glikozilacija (glikani) kao obeležje maligne transformacije u sistemu organa reproduktivnog trakta (s naglaskom na kancer prostate i jajnika) će i dalje biti u fokusu, a posebne teme imaju za cilj da daju odgovor na aktuelne probleme za koje ne postoje eksperimentalni dokazi. Imajući u vidu multifaktorijalne uzroke bolesti i tumorske karakteristike kao što su ćelijska heterogenost, sekretorna aktivnost i interakcije sa/u posebnim mikrosredinama, biće razmatrana i veza sa drugim biološkim sistemima kao što su krvni i endokrini, posebno sa aspekta glikoimunologije.
Očekuje se da rezultati glikobioloških istraživanja dovedu do proširenja postojećeg znanja o tumorskim markerima kancera reproduktivnog trakta u smislu dalje procene obima i vrste promena njihovih strukturnih karakteristika koje se dešavaju kod kancera (glikanska heterogenost). Pored toga, očekuje se, da oni pruže i suštinska znanja koja će biti osnov za buduće integrativne projekte koji se tiču fundamentalnih i praktičnih aspekata dešifrovanja glikokoda.

Saradnici na projektu:
dr Miroslava Janković, molekularni biolog, naučni savetnik
dr Ljiljana Hajduković, farmaceut, viši naučni saradnik
dr Maja Kosanović, molekularni biolog, naučni saradnik
dr Bojana Milutinović, molekularni biolog, naučni saradnik
dr Ninoslav Mitić, biolog, naučni saradnik
dr Sanja Goč, biohemičar, naučni saradnik
mr Snežana Golubović, farmaceut, viši stručni saradnik
Tamara Janković, medicinski biohemičar, istraživač pripravnik