• Home
  • Projekat 175102

Projekat 175102

Naziv: Primena funkcionalnih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora (2011-)
Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Realizator: Univerzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Rukovodilac projekta: Akademik prof. dr Miodrag Čolić, naučni savetnik, INEP

Predmet rada:
Predmet istraživanja je razvoj novih protokola za pripremu autologih dendritskih ćelija (DĆ) kao tumorskih vakcina pomoću nanomaterijala. Autologe DĆ vakcine predstavljaju potencijalno najefikasniji vid lečenja maligniteta. Međutim, dosadašnji protokoli dobijanja imunogenih DĆ još uvek nisu uspešno prevazišli mehanizme kojima tumor izbegava imunski odgovor. Originalni koncept koji se ispituje u okviru projekta je primena nanomaterijala kao nosača imunostimulišućih molekula i tumorskih antigena, koji mogu povećati imunogenost DĆ i omogućiti prevazilaženje supresivnog delovanja tumorske mikrosredine. Nanomaterijali, kao što su uglјenične nanocevi (CNT), grafenske kvantne tačke, celulozni nanofibrili, nanočestice zlata i dr., poseduju veliki kapacitet vezivanja biomolekula i dobre fizičko hemijske osobine, te su pogodni za ovakvu primenu. Istraživanja se vrše na humanim modelima in vitro dobijenih monocitnih DĆ inflamatornog i Langerhansovog tipa, dok se efikasnost protokola in vivo ispituje u mišijim modelima tumora, kao što je B16F10 melanom. Osim složenih imunobioloških ispitivanja diferencijacije, maturacije i funkcije DĆ aktivisanih nanokompleksima, proučavaju se i mehanizami kojima tumor deluje inhibitorno na funkcije DĆ, a u cilju identifikacije načina prevazilaženja tolerogenih uticaja tumora na imunski odgovor indukovan DĆ. Konačni cilj projekta je da se pronađe optimalna kombinacija nanomaterijala, stimulusa i antigena koja će omogućiti pobolјšanje antigen-prezentujućih i imunogenih svojstva DĆ koje su sposobne da indukuju razvoj Th1 i Th17 efektorskih populacija CD4+ i citotoksičnih CD8+ T limfocita, a time i terapijski učinak DĆ tumorskih vakcina. Primenom metoda afereznog prikuplјanja prekursora DĆ iz krvi bolesnika i metoda kriokonzervacije DĆ vakcina omogućiće da se ovakva imunoterapija, individualno prilagođena specifičnostima bolesnika, učini efikasnijom i po prvi put primeni u našoj zemlјi.

Saradnici na projektu:
Akademik Prof. Dr. Miodrag Čolić, naučni savetnik, mjcolic@eunet.rs
Prof. Ivan Micić, vanredni profesor, Medicinski Fakultet Univerziteta u Nišu, ivanmicic2000@yahoo.com
dr Jelena Popović, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Nišu, jelenadp@gmail.com
Dr. Tanja Džopalić, vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, tanjche80@gmail.com
Prof. Petar Uskoković, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, puskoković@tmf.bg.ac.rs
dr Slavica Lazarević, naučni saradnik, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, slazarevic@tmf.bg.ac.rs
Prof. Dragana Vučević, spoljni saradnik, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu, draganavucevic@yahoo.com
Prof. Biljana Božić, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, najbiljana@yahoo.com
Prof. Saša Vasilijić, spoljni saradnik, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu, vasilijics@yahoo.co.uk
Dr Petar Milosavljević, spoljni saradnik, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu
Prof. Danilo Vojvodić, spoljni saradnik, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu
dr Alisa Gruden Movsesijan, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije Univerziteta u Beogradu, alisa@inep.co.rs
dr Nataša Ilić, viši naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije Univerziteta u Beogradu, natasa@inep.co.rs
Prof. Rebeka Rudolf, spoljnji saradnik, Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija, rebeka.rudolf@uni-mb.si
dr Jelena Đokić, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu jelena.djokich@gmail.com
dr Sergej Tomić, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije Univerziteta u Beogradu, sergej.tomic@inep.co.rs
Dr Ivan Rajković, spoljni saradnik, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu
Dr Ivana Majstorović, spoljni saradnik, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu
msc biol. Marina Bekić, istraživač pripravnik, Institut za primenu nuklearne energije Univerziteta u Beogradu, marina.bekicc@gmail.com