• Home
  • Projekat 5906

Projekat 5906

Program: Dokaz koncepta
Naziv projekta: 
Razvoj antialergijskih intranazalnih kapi EVTRIS baziranih na ekstraćelijskim vezikulama iz Trichinella spiralis  (2020-2021)
Finansijer: Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije
Realizator:
Univerzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Rukovodilac projekta: dr Maja Kosanović, naučni saradnik, INEP

Predmet rada: Nezaustavljiv rast učestalosti respiratornih alergija pokazuje da su postojeće terapije, uključujući antihistaminike i desenzitizaciju, nedovoljne i da postoji potreba za inovativnim pristupom. U okviru ovog projekta se istražuje mogućnost da se proizvede nov antialergijski proizvod baziran na inovativnom konceptu – imunomodulaciji nezavisnoj od alergena, zasnovanoj na prirodnom produktu.

S obzirom na to da su alergije rezultat poremećenog balansa imunskog odgovora, tj. dominacije inflamatornog odgovora tipa Th2 – uspešna terapija bi trebala da se zasniva na vraćanju tog balansa. Za neke prirodne supstance, za koje se zna da utiču na imunski sistem kao što su helmintski produkti, je već pokazano da modulišu imunski odgovor domaćina i da imaju pozitivan efektat na alergije. Medjutim, tek je nedavno otkriveno da ti produkti sadrže ekstraćelijske vezikule (TsEVs), koje su važni prenosioci bio-informacija između ćelija.

Polazeći od prethodnih nalaza da infekcija sa T. spiralis ublažava alergijsku inflamaciju i našeg otkrića TsEVs i njihovih imunomodulatornih osobina, u ovom projektu polazimo od pretpostavke da izolovane TsEVs imaju potencijal da menjaju mehanizam koji dovodi do alergija i da ublaže njene simptome.

Koncept predloženog projekta je da ekstraćelijske vezikule, koje produkuju mišićne larve helmintskog parazita Trichinella spiralis, mogu ublažiti respiratorne alergije. Ako se ovaj koncept dokaže, na bazi TsEVs bi se mogao kreirati nov proizvod: antialergijske kapi za nos.

Saradnici na projektu:
dr Maja Kosanović, doktor bioloških nauka, naučni saradnik, maja@inep.ac.rs
dr Ljiljana Sofronić-Milosavljević, doktor medicinskih nauka iz oblasti imunologije, naučni savetnik, sofronic@inep.co.rs
dr Alisa Gruden-Movsesijan, doktor bioloških nauka, naučni savetnik, alisa@inep.co.rs
dr Nataša Ilić, doktor bioloških nauka, viši naučni saradnik, natasa@inep.co.rs
dr Saša Vasilev, doktor medicinskih nauka-veterina, naučni saradnik, svasilev@inep.co.rs
Sofija Glamočlija, master biolog, istraživač saradnik, sofija.glamoclija@inep.co.rs