PROJEKTI

Na osnovu rešenja Ministarstva nauke i zaštite životne sredine od 12.03.2007. godine INEP ispunjava uslove za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa kao naučni institut u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, biotehničkih i medicinskih nauka-biologija, hemija i fizička hemija, i upisan je u Registar naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije. Naučnoistraživačka delatnost INEP-a obuhvata osnovna i primenjena istraživanja u biologiji, hemiji, biomedicini i monitoringu i zaštiti životne sredine. Oblasti istraživanja su: endokrinologija, imunologija, biologija reprodukcije, metabolizam, glikobiologija,  agroekologija i radioekologija.  Naučnoistraživački rad se realizuje u okviru nacionalnih projekata, koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i medjunarodnih projekata, iz evropskog okvirnog programa FP6.

Nacionalni projekti kojima rukovode istraživači INEP-a:

Projekat br. 173042:
Strukturne karakteristike vezujućih proteina i receptora za insulinu slične faktore rasta (IGF), njihove interakcije sa drugim fiziološkim molekulima i promene kod poremećaja metabolizma;
Rukovodilac: dr Olgica Nedić, naučni savetnik, INEP.

Projekat br. 173004:
Trofoblast i ekstraembrionalne fetalne ćelije: plastičnost, faktori diferencijacije i in vitro modulacija funkcionalnih svojstava;
Rukovodilac: dr Ljiljana Vićovac Panić, naučni savetnik, INEP.

Projekat br. 173050:
Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde: biološki i klinički aspekti;
Rukovodilac: dr Dubravka Cvejić, naučni savetnik, INEP.

Projekat br. 173010:
Strukturna heterogenost i efekti kompleksnih ugljenih hidrata (glikani) kao ključnih komponenti molekulskog raspoznavanja u biološkim sistemima;
Rukovodilac: dr Miroslava Janković, naučni savetnik, INEP.

Projekat br. 173047:
Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti;
Rukovodilac: dr Ljiljana Sofronić-Milosavljević, naučni savetnik, INEP.

Projekat br. 175102:
Primena funkcionalnih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora (III);
Rukovodilac: Akademik prof. dr Miodrag Čolić, naučni savetnik, INEP.

Nacionalni projekti u kojima učestvuju istraživači INEP-a:

Projekat br. 173030:
Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i balkanskog poluostrva-procena, održivo korišćenje i zaštita;
Rukovodilac: dr Dmitar Lakušić, vanredni profesor Biološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu.

Projekat br. 43009:
Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja (III);
Rukovodilac: dr Antonije Onjia, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Podprojekat:
Razvoj i primena tehnologija za zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja;
Rukovodilac: dr Ivana Smičiklas, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Projekat br. 45019:
Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena infrastrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava;
Rukovodilac: prof. dr Djordje Janaćković, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Projekat br. 31057:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva;
Rukovodilac: dr Jasmina Radović, Institut za krmno bilje, Kruševac.

Medjunarodna saradnja:

Istraživači INEP-a su angažovani na sledećim COST akcijama:

TD1306-New frontiers of Peer review;
FA1408-A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP);
CA15133-The Biogenesis of Iron-sulfur Proteins: from Cellular Biology to Molecular Aspects (FeSBioNet);
CA16112-Personalized Nutrition in aging society: redox control of major age-related diseases (NutRedOx);
CA16133-CliniMARK: ‘good biomarker practice’ to increase the number of clinically validated biomarkers;
CA16205-European Network on Understanding Gastrointestinal Absorption-related Processes (UNGAP).

Bilateralni projekti:

Bilateralni projekat sa Slovačkom 680-00-140/2012-09/01:
„Lectin biochips for characterization of glycan structure of the IGF system proteins as a tool for research, diagnostics and therapy of colorectal carcinoma“ (2012-2013).

Bilateralni projekat sa Slovačkom 451-03-545/2015-09/01:
„Determination of glycosylation changes of proteins related to colorectal carcinoma using modern sensitive lectin biochips with impact to cancer research, diagnostics and therapy“ (2015-2016).

Bilateralni projekat sa Slovačkom SK-SRB-2016-023:
„Glycan biomarkers analysis as a tool for biomedical research, follow-up and diagnosis of tumor diseases“ 
(2017-2018).

Bilateralni projekat sa Austrijom 451-03-02131/2017-09/16:
„Testing the hygiene hypothesis: Trichinella Spiralis-secreted proteins in treatment of airway inflammation“ (2018-2019).