• Home
  • Sergej Tomić

Sergej Tomić

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biolog, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije:

Diplomirao na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2008. godine odbranom Master rada pod nazivom: „Modulatorni efekte TLR7 I TLR3 agonista na funkcije slezinskih dendritičnih ćelija pacova“.

Doktorirao na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2014. godine sa temom: „Biokompatibilnost i imunomodulatorne osobine nanomaterijala na bazi nanočestica zlata I ugljeničnih nanocevi I naprednih biomaterijala na bazi NiTi I CuAlNi legura“.

Oblasti istraživanja i rada:

Proučavanje mehanizama regulacije imunksog odogovra, razvoj anti-tumorske terapije na bazi imunogenih dendritskih ćelija. Razvoj terapijskih strategija za lečenje autoimunskih oboljenja primenom tolerogenih dendritskih ćelija i regulatornih mijeloidnih ćelija. Ispitivanje biokompatibilnosti nanomaterijala i naprednih biomaterijala, razvoj imunoterapijskih procedura za modulaciju imunskog odgovora pomoću savremenih elemenata moderne nanomedicine.

Profesionalne aktivnosti:

Učesnik na nacionalnim projektima od 2010. godine. Angažovan na tekućim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora“ (broj projekta 175102)„ i „Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde i klinički aspekti“ (broj projekta 173050).

Učesnik na projektima Ministarstva odbrane, Republike Srbije Vojnomedicinske akademije MF-VMA/9/17-19, MF-VMA 10/16-18, MF-VMA 13/16-18.

Učešće na međunarodnom projektu Eureka PRO-NANO E!11198, a prethodno i drugim Eureka (E!4953 GoNano, E!3971 BIO-SMA, E!C5831 Cell-Ti) i bilateralnom SLO-SRB (Production technology and Biocompatibility Studies of Au Nanoparticles) projektu.

2012-2016 saradnik na osnovnim studijama na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije, predmeti: Biologija ćelije sa humanom genetikom i izborni predmet Biologija ćelije.

Trenutno je gostujući predavač na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH, predmet: Biologija ćelije, i mentor na doktorskim studijama.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Društva imunologa Srbije

Bibliografija:

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2570-1295
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5GDJ-qgAAAAJ
Scopus Autor ID: 1740209