• Home
  • Sofija Glamočlija

Sofija Glamočlija

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biolog, master biolog

Naučno zvanje: Istraživač-pripravnik

Osnovne studije: Završila Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2017. godine, smer molekularna biologija I fiziologija (2017).

Master rad odbranila 2018. godine sa temom: „Uticaj kompleksa vitamina B na ekspresiju L tipa voltažno-zavisnih kalcijumovih kanala u procesu regeneracije perifernog nerva pacova nakon povrede“.

Oblasti istraživanja i rada:

Pripada timu istraživača koji se bavi proučavanjem modulacije imunskog sistema tokom infekcije parazitom Trichinella spiralis, karakterizaciju antigena Trichinella spiralis koji indukuju Th2 i anti-inflamatorni imunski odgovor, interakcija ovih antigena i receptora za molekulske obrasce na dendritskim ćelijama kao i potencijalna mogućnost korišćenja antigena parazita Trichinella spiralis u terapeutske svrhe.

Članstvo u medjunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Biohemijskog društva Srbije (2019)
Član Srpskog društva za molekularnu biologiju (2019)