• Home
  • Sonja Šelemetjev

Sonja Šelemetjev

Organizaciona jedinica: Odeljenje za endokrinologiju i radioimunologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biohemičar, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu 2004. godine, smer biohemija.

Magistrirala je 2008. godine na Katedri za biohemiju, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, sa tezom pod nazivom “Analiza ekspresije regulatornih molekula apoptoze (Bcl-2, Bax, p53), apoptotske smrti ćelija i proliferativnog markera (PCNA) u papilarnom i anaplastičnom karcinomu štitaste žlezde”.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Survivin i VEGF-C u papilarnom i anaplastičnom karcinomu štitaste žlezde: ekspresioni profili, uloga u biologiji tumora i kliničko-patološki značaj” je odbranila 2014. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Oblasti istraživanja i rada:

Pripada timu istraživača koji se bavi fundamentalnim i primenjenim istraživanjima u oblasti funkcije i rasta štitaste žlezde u fiziološkim i patofiziološkim uslovima. Osnova njenog istraživačkog rada je identifikacija prognostičkih markera tumora štitaste žlezde, u cilju odredjivanja i praćenja toka bolesti, kao i odgovora pacijenta na primenjenu terapiju.

Učesnik je projekta „Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde: biološki i klinički aspekti“ (projekat br. 173050 finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2019. godine).

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Biohemijskog društva Srbije
Član Srpskog hemijskog društva

Odabrani radovi (2013-2018):

Rončević J, Đorić I, Šelemetjev S, Janković J, Išić Denčić T, Božić V, Cvejić D. MMP-9 -1562 C/T single nucleotide polymorphism associates with increased MMP-9 level and activity during papillary thyroid carcinoma progression. Pathology, 2018, doi: 10.1016/j.pathol.2018.10.008.

Denčić Išić T, Bartolome A, Šelemetjev S, Đorić I, Tatić S, Živaljević V, Cvejić D. High expression and localization of β-catenin and epidermal growth factor receptor identify high risk papillary thyroid carcinoma patients. Experimental and Molecular Pathology, 2018, 105:181-189.

Šelemetjev S, Bartolome A, Išić Denčić T, Đorić I, Paunović I, Tatić S, Cvejić D. Overexpression of EGF receptor and its downstream effector, focal adhesion kinase (FAK), correlates with papillary thyroid carcinoma progression. International Journal of Experimental Pathology, 2018, 99:87-94.

Šelemetjev S, Savin S, Paunović S, Tatić S, Cvejić D. Concomitant high expression of survivin and vascular endothelial growth factor-C is strongly associated with metastatic status of lymph nodes in papillary thyroid carcinoma. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 2018, 14: 114-119.

Šelemetjev S, Ðorić I, Paunović I, Tatić S, Cvejić D. Coexpressed High Levels of VEGF-C and Active MMP-9 Are Associated With Lymphatic Spreading and Local Invasiveness of Papillary Thyroid Carcinoma. American Journal of Clinical Pathology, 2016, 146:594-602.

Denčić TM, Savin SB, Šelemetjev SA, Paskaš SD, Živaljević VR, Božić VD, Cvejić DS. Strong expression of HBME-1 associates with high-risk clinicopathological factors of papillary thyroid carcinoma. Pathology and Oncology Research, 2015, 21:735-742.

Šelemetjev SA, Savin SB, Paunović IR, Tatić SB, Cvejić D. Changes in the expression pattern of apoptotic molecules (galectin-3, Bcl-2, Bax, survivin) during progression of thyroid malignancy and their clinical significance. Wiener Klinische Wochenschrift, 2015, 127:337-344.

Marečko I, Cvejić D, Šelemetjev S, Paskaš S, Tatić S, Paunović I, Savin S. Enhanced activation of matrix metalloproteinase-9 correlates with the degree of papillary thyroid carcinoma infiltration. Croatian Medical Journal, 2014, 55:128-37.

Šelemetjev S, Denčić TI, Marečko I, Janković J, Paunović I, Savin S, Cvejić D. Evaluation of survivin expression and its prognostic value in papillary thyroid carcinoma. Pathology Research and Practice, 2014, 210:30-34.