• Home
  • Tamara Janković

Tamara Janković

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju

Profil/Akademsko zvanje: Magistar farmacije-medicinski biohemičar

Naučno zvanje: Istraživač-pripravnik

Osnovne studije:

Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine, smer medicinska biohemija, a potom upisala doktorske akademske studije na Farmaceutskom fakultetu, modul-medicinska biohemija.

Oblasti istraživanja i rada:

Pripada timu istraživača koji se bavi fundamentalnim istraživanjima u oblasti glikobiologije tj, ispitivanjem glikoproteinskih antigena u fiziološkim i patofiziološkim stanjima, sa ciljem utvrdjivanja njihovog signalnog potencijala i uloge u fiziološkim procesima, koristeći pri tome glikomski pristup zasnovan na lektinima i antitelima koja prepoznaju ugljenohidratne epitope. Trenutni fokus rada je na analizi ekstracelularnih vezikula iz telesnih tečnosti sa aspekta izolacionih metoda, separacije populacija, definicije njihovog markerskog profila kao i sa glikobiološkog aspekta.

Profesionalne aktivnosti:

Učesnik na projektu: „Strukturna heterogenost i efekti kompleksnih ugljenih hidrata (glikani) kao ključnih komponenti molekulskog raspoznavanja u biološkim sistemima“ (projekat br. 173010, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-).

Članstvo u medjunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Društva medicinskih biohemičara Srbije (2018-)
Član Biohemijskog društva Srbije (2019-)